Skanska får konkreta resultat av WSA


Skanskas intranät är en viktig kugge i en övergripande ambition att öka kunskapsutbyten och synergier, och skapa en stark gemensam kultur, i ett globalt företag. Det speglas i intranätets namn – OneSkanska.

– Syftet är en gemensam yta för alla anställda som har tillgång till det interna nätverket – cirka 29 000 av Skanskas 53 000 anställda, berättar Angelika Skog som är Group Functional Manager på Skanska. Medarbetare ska hitta information om vad som pågår i den lokala organisationen, i det land man arbetar samt om Skanskas globala initiativ. Det är även utgångspunkten för att nå de hjälpmedel och verktyg man behöver i det dagliga arbetet.

Det koncerngemensamma intranätet lanserades 2010 och ersatte samtliga affärsenheters intranät. Några av de viktigaste funktionerna är att enkelt och snabbt hitta en kollega, samt möjligheten att besöka en annan affärsenhets sidor på intranätet.

– Självklart är det viktigt med kopplingar till verksamhetskritiska applikationer som behövs i det dagliga arbetet, säger Angelika. Andra populära funktioner är ”gadgets” som användarna själva kan välja att ha på sin startyta, till exempel väder – som är viktigt om man bygger, valuta-konverterare och Google Translate.

Hur mäter ni om målgruppen är nöjda med innehåll och funktion?

– Vi mäter det genom att se hur pass välbesökta sidorna är, och följer upp om personer hittar det de söker. Vi sparar sökloggar för senare analys, för att se vad användarna efterfrågar. Statistik finns även på olika funktionsdelar.

Vilken typ av undersökningar och mätningar använder ni er av för att utveckla och förbättra innehåll, teknik och utseende på er webb?

– För att nå den breda målgruppen har vi använt oss av Web Service Awards. Det är via denna typ av undersökning som man kan få det mest konkreta resultatet från många personer. Vi använder även Google Analytics och vi har regelbundna diskussioner med affärsenhetsansvariga på intranätet samt redaktörer. Samtalen sker i många olika forum på både lokal och central nivå. Målet är dock att rapportera till en central nivå för att göra gemensamma insatser över alla enheter.

Respektive affärsenhet och informationsägarna ansvarar för innehållet på intranätet. Intranätet ägs gemensamt av samtliga affärsenheter.

Hur ser ni till att hålla kvaliteten uppe på innehållet?

– Genom regelbundna möten med vår Global Intranet Council, där alla affärsenheter är representerade av personer med intranätetet som ett av sina huvudsakliga ansvarsområden. Denna grupp träffas virtuellt ungefär var fjärde vecka. På dessa möten tas nya idéer, problem och initiativ upp. Utvecklingen av plattformen prioriteras även av denna grupp.

Runt 800 redaktörer i 18 länder jobbar aktivt med innehållet på intranätet och det tekniska underhållet och utvecklingen sköts internt.

– OneSkanska är utvecklad i plattformen EPiServer (ver 6 R2), berättar Angelika. Den tillgodoser Skanskas behov och vi har lång erfarenhet av denna plattform, då vi började arbeta med EPiServer för drygt 10 år sedan.

Varför tror ni att ni är nominerade i denna kategori?

– Skanska är ett globalt decentraliserat företag med ett stort antal affärsenheter i 18 länder. Vi har lyckats etablera en gemensam plattform som sträcker sig över affärsenhets- och landsgränser och som skapar en enhetlighet som är svår att uppbringa i ett så stort företag. Vi har konkreta bevis för att intranätet stöttar Skanskas övergripande strategi.

Vad tänker ni förbättra under 2013?

– Vårt intranät har levt i nuvarande version sen 2010, så det har nu blivit dags för en översyn av informationsstrukturen. Målsättningen är att göra det än lättare för medarbetare att hitta vad de söker och detta projekt kommer att stå i fokus under 2013.