Tekniska Verken i Linköping: Höga betyg i information och kontakt


– Intranätet ska vara till nytta och stöd för våra medarbetare. Det ska sprida information till eller mellan våra medarbetare och på så sätt bidra till koncernens affärsnytta.Så säger Tekniska verkens Internkommunikatör Albin Johansson på frågan om vad syftet med intranätet är.

Målgruppen är alla anställda inom koncernen och de mest uppskattade och använda funktionerna är Personalkatalogen och personalsök, nyhetsflödet, fritt forum och handböcker.

– Minst vartannat år genomför vi en intern undersökning där vi frågar alla anställda om vad de tycker om den interna kommunikationen, däribland ett 30-tal frågor om vårt intranät, berättar Albin.

Vilken typ av undersökningar och mätningar använder ni er av för att utveckla och förbättra innehåll, teknik och utseende på er webb?

– Framförallt kvantitativa undersökningar där vi frågar alla anställda men också kvalitativa undersökningar i form av djupare intervjuer av särskilt intressanta målgrupper.

På Tekniska verken är det informationschefen som tillsammans med Albin ansvarar för intranätets innehåll. För att hålla kvaliteten på innehållet uppe har de en checklista som innehållet och nyheterna till intranätet måste uppfylla.

Genom våra marknadskommunikatörer, som tillhör samma avdelning, kan vi lyssna ut i verksamheten och höra vad de har för synpunkter och önskemål. Intranätet är också i ständig utveckling och uppdatering. Uppstår ett problem eller finns det ett behov så försöker vi hitta ett bra sätt för att åtgärda det.

Hur många är det hos er som jobbar aktivt med innehållet?

– En person dagligen och ett tjugotal återkommande. Både underhåll, utveckling och drift av intranätet sker löpande inhouse.

Vilken plattform arbetar ni med?

Vi arbetar med plattformen Roxen CMS. Anledningen till att vi valt den framför andra är att den bygger på webbstandarder och är funktionell och lättarbetad, samtidigt som den är/var billigare än de motsvarande alternativen. Närhet till utvecklarna är en annan faktor. Roxen är i grunden utvecklat av Linköpings universitet och utvecklingsföretaget som vidareutvecklar Roxen finns i Linköping.

Varför tror ni att ni är nominerade i denna kategori?

– Information och Kontakt var de två områden som vi fick högst betyg på i vår undersökning hos WSA. Där placerade vi oss högt även jämfört med andra företag och organisationer.

Under 2013 planerar Albin och hans kollegor att utveckla en mobil version av sitt intranät och dessutom genomföra ett förbättringsprojekt för intranätet.

Vi tar stöd i resultatet från WSA:s undersökning för att se vad vi ska justera, vad vi ska behålla och vad vi ska prioritera.