Förstudie – Nya Openaid.se


På Sidas webbplats Openaid.se så publiceras sedan 2010 information om Sveriges bistånds genomförande och resultat. Detta är en viktig del i genomförandet av transparensgarantin för bistånd. En viktig del i transparensgarantin är att information ska utan fördröjning publiceras på webbplatsen.

Sida ville göra en revision över webbplatsen för att lära sig mer om för vilka syften besökarna använder Openaid.se i praktiken och om webbplatsen i sin nuvarande form motsvarar besökarnas förväntningar och behov. Sida ville också veta mer om hur informationen skulle kunna komma till användning av målgrupper som idag inte använder Openaid.se. För att ta reda på detta gjordes en direktupphandling som Web Service Award vann. [WSA har även gjort motsvarande uppdrag åt Sida.se]

 

Om Uppdraget

Web Service Award fick i uppdrag att genomföra en kartläggning av Sidas webbplats Openaid.se och dess målgrupper. Det inkluderade bland annat en nulägesanalys, en karta över förbättringar samt löpande uppföljning. Sida ville även lära känna sina målgruppers behov/intressen och hur de söker/konsumerar information på openaid.se.

För att ta reda på detta genomförde WSA uppdraget enligt följande metoder:

  • Trafikanalys
  • WSI-undersökning av Openaid.se
  • Beteendeanalys
  • Djupintervjuer
  • Effektkarta
  • Mål
  • Mätområden

 

Resultat

”Stort varmt tack för en mycket givande slutrapport – viktig kompass för oss – vi hade högläsning ur den så sent som i eftermiddags – tack också för processen i stort, inte minst er flexibilitet har varit mycket värdefull. Tack! ” Noak Löfgren, Kommunikationsansvarig Openaid.se/Sida

 

Under uppdraget så blev det tydligt att Sida behöver göra om Openaid.se för att kunna leva upp till direktiven i transparensgarantin. Några anledningar till detta är att den nuvarande webbplatsen är för instabil, anonym och svår använd.

Studien visade även att det finns ett stort behov av en webbplats som Openaid.se.

 

Konsulter för uppdraget

 Pierre Du Rietz, Grundare, användbarhets- och digital strateg

 Jan Ericsson, Kundansvarig intranät och digital strateg

 

Intresserad av att veta mer om förstudien eller hur WSA kan hjälpa er?