Fortifikationsverket: Informationsinhämtning för strategiskt underlag


Tre år efter lansering bestämde sig Fortifikationsverket för att granska sitt intranät, Fortnet, med WSI.
Det visade sig att användarna är nöjda med mycket – så nöjda att det blev en nominering i Web Service Award.
Men de pekade också ut ett antal förbättringspunkter.

Fortifikationsverket ansvarar för att Sveriges försvarsmakt har väl fungerande mark, anläggningar och lokaler. Verksamheten är nationell och verket har personal i olika delar av landet.

Fortnet är ett av de viktigaste arbetsredskapen för många medarbetare.
– Det ger oss smidig åtkomst till alla system, en bra överblick över vilka administrativa uppgifter som väntar och överblick över hur dagen ser ut i din kalender, säger Anna Palm, kommunikatör på Fortifikationsverket och ansvarig för Fortnet.
– Intranätet spelare en viktig roll för att frigöra tid för medarbetarna för vårt verkliga uppdrag, att se till att tillfredsställa de behov försvaret har kring mark, anläggningar och lokaler och att bidra till landets försvarsförmåga. Vårt unika uppdrag ställer även höga krav på säkerhet och sekretess – ett område som genomsyrar all vår verksamhet, även vårt intranät.

Strategisk översyn av Fortnet

Nu stundar ett större strategiskt arbete kring intranätet.
– Det är snart tre år sedan vi lanserade Fortnet  och nu har vi påbörjat en översikt. Vi kommer att se över effektmål och informationsstruktur och kartlägga effekter av vårt intranät, säger Anna Palm.
– För att skaffa ett underlag inför detta genomförde vi en WSI-undersökning 2018.

Utbildning ger fler nöjda intranätsanvändare

En lärdom från undersökningen handlar inte om intranätet i sig, utan om kontexten.
– Vi upptäckte att hur nöjd man är med intranätet går hand i hand med om man fått utbildning i det eller ej. Ju mer information om nätet man fått, desto nöjdare är man och tvärtom.
– Det ger oss ett bra utgångsläge i att höja nöjdheten. Mer utbildning!

Bland funktionerna som efterfrågas finns ett vässat sök.
– Det är ett återkommande önskemål i undersökningen. Vi är medvetna om bristen, dels av egen erfarenhet, dels för att vi ännu inte jobbat särskilt mycket med sökfunktionen. Det ligger i planen framåt att se över vad vi kan göra för att förbättra söket.

Värdefulla förslag för Fortnets nästa inkarnation

I första steget kommer dock resultaten att vävas in i den strategiska översyn som görs av Fortnet nu.
– Till att börja med behöver vi utveckla effektmålen, effektkartläggningen och vår översyn av informationsstrukturen – det blir mycket värdefullt att ha dessa på plats när vi förbättrar och utvecklar, säger Anna Palm.
– De förslag på förbättringar och utveckling som vi fått mallar vi sedan in i effektkartan och ser om de passar in. Vi kommer även att arbeta med utbildning i hur medarbetarna får mest nytta av vårt intranät, vilket kanske bidrar till ännu nöjdare användare när vi göra nästa mätning, avslutar hon.

 

Läs om de övriga nominerade »

Vinnarna i varje kategori koras på WSA-dagen den 30 januari på Nalen, Stockholm. Läs mer om WSA-dagen »